Wanneer we samenwerken, is het natuurlijk belangrijk om duidelijke afspraken te hebben. Daarom heeft I love kamperen algemene voorwaarden. Hierin staan de afspraken over de inhoud, betalingen en leveringen. Je vindt de algemene voorwaarden hieronder.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden I love kamperen voor ondernemers

I love kamperen

I love kamperen, hierna ook te noemen: de opdrachtnemer

I love kamperen BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83663258.

Ambachtsweg 4D
1474 HW Oosthuizen
info@ilovekamperen.nl
Contactpersoon: Karin Horstman

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de I love kamperen.

In geval de opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert zijn deze, voor zover ze in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden, niet van toepassing, tenzij de toepasselijkheid ervan door I love kamperen expliciet schriftelijk erkend is.

De voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen I love kamperen en opdrachtgever, deze voorwaarden zijn ook automatisch van toepassing op nadien gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 totstandkoming, wijziging en annulering opdracht

2.1 De overeenkomst komt tot stand, nadat I love kamperen de overeenkomst richting opdrachtgever bevestigd heeft en dat binnen de termijn het aanbod door opdrachtgever is geaccepteerd of dat I love kamperen de opdracht ten uitvoer brengt.

2.2 I love kamperen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of de advertenties.

2.3 I love kamperen behoudt zich het recht voor abonnementen en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 I love kamperen heeft het recht de plaats van de advertentie te bepalen.

2.5 I love kamperen behoudt zich het recht om een acceptatie binnen een termijn 5 werkdagen te herroepen.

2.6 Het aanbod van I love kamperen is ten allen tijde vrijblijvend en is geldig gedurende afgesproken termijn in het aanbod. Bevat het aanbod van I love kamperen geen termijn, dan vervalt het aanbod automatisch 5 werkdagen na de datum van het aanbod.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen netto na factuurdatum, door middel van overboeking op ons IBAN nummer.

3.2 Vanaf dertig dagen na factuurdatum is een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand of per gedeelte van een maand. Indien de wettelijke rente hoger is dan 12 % per jaar is de wettelijke rente verschuldigd.

3.3 Een opdrachtgever is na overschrijding van de betaaltermijn terstond, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en vanaf dat moment is de opdrachtgever rente verschuldigd.

3.4 I love kamperen is gerechtigd om alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die I love kamperen heeft op opdrachtgever, dan wel met aan opdrachtgever gelieerde (rechts-)personen.

3.5 Indien er geen prijsafspraken vastgelegd zijn, gelden de prijzen van dat moment.

3.6 De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen aan I love kamperen te verrekenen dan wel op te schorten.

3.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke en werkelijke, die moet maken teneinde haar vordering te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze kosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.

3.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 I love kamperen behoudt zich het recht voor deelneming aan haar internetproducten, op welke wijze dan ook, stop te zetten, dan wel te annuleren, indien betaling door opdrachtgever uitblijft.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

4.1 De aansprakelijkheid van I love kamperen in geval van onjuiste uitvoering van de opdracht is beperkt tot maximaal de aan opdrachtgever voor de advertentie/plaatsingopdracht in rekening gebrachte prijs.

4.2 I love kamperen is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van I love kamperen.

4.3 I love kamperen is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door I love kamperen) en schade ontstaan door te late levering.

4.4 I love kamperen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever opgegeven teksten en of advertenties. Opdrachtgever vrijwaart I love kamperen tegen iedere aanspraak van derden terzake de door hem opgegeven advertentie-inhoud/plaatsingsopdracht.

Aan I love kamperen door opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst mogen geen inbreuk maken op enig octrooi, licentie, auteursrecht, geregistreerde tekening of ontwerp, handelsmerk of handelsnaam en moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code stelt.

Bovendien behoudt I love kamperen zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties en opdrachten die voor plaatsing op Ilovekamperen.nl worden aangeboden te wijzigen. Opdrachtgever vrijwaart I love kamperen van alle aanspraken van dien aard en zal de daardoor veroorzaakte schade vergoeden.

Alle door I love kamperen vervaardigde teksten, foto’s en ander beeldmateriaal blijven te allen tijde in bezit van I love kamperen. Gebruik van deze materialen door derden is alleen toegestaan na expliciete schriftelijke toestemming van I love kamperen.

4.5 Opdrachtgever draagt het risico van onjuistheden in de door hem opgegeven tekst en overige gegevens.

Artikel 5 Duur overeenkomsten

5.1 Overeenkomsten lopen voor de minimale duur van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, met ingang van de datum van opdrachtbevestiging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden tenminste 1 maand voor afloop van de advertentie/lidmaatschap overeenkomstperiode.

5.2 Overeenkomsten worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, voor de periode van een jaar, tenzij anders is overeen gekomen is.

5.3 De overeenkomstprijzen kunnen jaarlijks worden verhoogd met een percentage gelijk aan het inflatiepercentage in het voorafgaande jaar, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 4 %.

Artikel 6 Specifieke bepalingen advertenties

6.1 I love kamperen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in contentpagina’s en of de advertentie’s.

6.2 I love kamperen is slechts aansprakelijk is voor schade door opdrachtgever geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van I love kamperen.

6.3 I love kamperen is nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade, schade ontstaan door derden (ook al zijn deze ingeschakeld door I love kamperen) en schade ontstaan door te late levering.

6.4 I love kamperen mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van I love kamperen.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens I love kamperen ontstaat.

Artikel 7 Klachten en reclames

7.1 Eventuele reclames worden door I love kamperen alleen in behandeling genomen indien deze I love kamperen binnen veertien dagen na verschijningsdatum, schriftelijk bereikt hebben onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klachten. Echter er dient wel direct na verschijningsdatum gecontroleerd te worden.

7.2 De opdrachtgever kan nimmer door een klant haar betalingsverplichting opschorten.

Artikel 8 Prijswijzigingen

De prijzen welke I love kamperen hanteert zijn in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW). De prijzen kunnen door I love kamperen worden verhoogd indien en voor zover de door I love kamperen te maken kosten met meer dan 5 % zijn gestegen ten opzichte van de kosten die voor I love kamperen golden op het moment van de orderbevestiging.

Artikel 9 Overmacht

In het geval van overmacht is I love kamperen gerechtigd haar verplichtingen ten allen tijde op te schorten en indien de situatie van overmacht langer dan drie maanden duurt, is zij gerechtigd de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen onder verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat ze van elkaar hebben ontvangen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsvoorschriften die uitvoering van de werkzaamheden onmogelijk of bezwaarlijk maken, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen.

Artikel 10 Verschijningdatum

Ten opzichte van de opgegeven verschijningsdatum geldt, dat deze slechts een benadering is van de feitelijke verschijningsdatum. Ofschoon steeds getracht zal worden de opgegeven verschijningsdatum na te komen is I love kamperen niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Dusdanige overschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht de opdracht te annuleren of betaling te weigeren, noch verplicht dit I love kamperen tot enigerlei vergoeding aan de opdrachtgever.

Alle door I love kamperen opgegeven termijnen zijn indicatief, en binden I love kamperen niet.

Artikel 11 Onderhoud

I love kamperen mag zonder voorafgaande bekendmaking het systeem van Ilovekamperen.nl (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens I love kamperen ontstaat.

Artikel 13 Rechtelijke bevoegdheid

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging

14.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met I love kamperen.

14.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.